Qinisa ifokotho mfondini

Vukani mawethu…,vukani
iXhesha lixhatshwe yinja
uneNdlebe nje unetyala
iLiso lona liyabona
Kodwa wena uyimfhama
Abanye bancgwatye bephila
uKhakhayi undzonzdile
VUKA… VUKA MNTAKWETHU
uNgavumi bakuTYUMZE iFOKOTHO

Speak Your Mind

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.