The dying soul

How possible can that be?
How true can that be truthful?
How can that be truthful ,can a soul ever die?

There is a hummer that could bring a soul to die.
There is a sword that could bring a soul to bleed.

Your words can break lives.
Your word can kill souls.
You are the master of your mouth.
You are the king of your words.
Be care full of what you say because your words can put a soul to death.

SIZALELWE UNYANA

Singa singanokudumisa
Singa singanokubonga
Emhlabeni ezantsi
Phezulu ezulwini akafumanekanga ofana nawe

Uyingcwele,uyingcwele uThixo usomandla
Uzele luthando nobubele bomntu ongumoni
Mnini nto zonke mthetheli woxolo
Lolwani na olunje na uthando
Mbangi yini na ukuncekelelwa nguwe
Uzazisile sasuka asakwazi
Uzisondezile sasuka sakutyeshela

Wayikhawula intombi yomntu ngomoya
Wamthumela unyana wakho ezantsi emhlabeni
Besibe singazi
Besibe singaqondi
Sizalelwe unyana
wehlela ezantsi ngokuzithuba unyangelemihla
wazalelwa estalini samahashe
wayikhulula ingubo yobukhosi ukuze sibenobomi
sibenabo nangakumbi

sathwala ubutyebi nobuhlwempu ezintlokweni zethu
sathwala ububi belizwe
samfameka sibona
saziswa sangafuni kwazi,ingaba besingazi na